Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Niniejsze oświadczenie powinno być załączane do wniosku przez każdego beneficjenta, który w ramach realizowanego przez siebie projektu, wskazuje koszt VAT jako kwalifikowalny.
Oświadczenie składa się z dwóch integralnych części. W ramach części pierwszej beneficjent oświadcza, iż w chwili składania wniosku nie może odzyskać poniesionego kosztu VAT (fakt ten decyduje o kwalifikowalności VAT). W części drugiej natomiast, beneficjent zobowiązuje się do ewentualnego zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych części VAT, w przypadku gdy zaistnieją przesłanki umożliwiające jego odzyskanie.
Wprowadzenie takiego oświadczenia jako załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu, będącego następnie integralną częścią umowy o dofinansowanie, jest konieczne ze względu na fakt, iż polskie prawo dopuszcza możliwość dokonywania korekty deklaracji podatkowej VAT przez beneficjenta. W związku z powyższym może wystąpić sytuacja, w której pomimo, iż w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie beneficjent nie miał prawnych możliwości odzyskania VAT (może więc zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowanych) to jednak w przyszłości może zaistnieć sytuacja, w związku z którą prawo takie nabędzie (VAT przestanie być kosztem kwalifikowanym).
W przypadku gdy beneficjent jest przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a stosowne oświadczenie złożył na innym formularzu, właściwa instytucja (dawca środków) wstrzymuje podpisanie umowy do czasu dostarczenia przez beneficjenta ww. oświadczenia VAT. W przypadku gdy beneficjent już podpisał umowę o dofinansowanie, właściwa instytucja będąca stroną umowy (dawca środków) obliguje beneficjenta do dostarczenia ww. oświadczenia V A T najpóźniej wraz z pierwszym wnioskiem o płatność.

Do pobrania:
word.gifDOCOświadczenie_VAT.doc