Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wyjaśnienie dotyczące weryfikacji osiągania przez projekt zgłaszany do ZPORR znaczącego zysku netto

Uzupełnienie ZPORR przewiduje wśród kryteriów formalnych dla niektórych rodzajów projektów (m.in. kompleksowe uzbrojenie terenu, infrastruktura ochrony środowiska) weryfikację czy dany projekt będzie generował znaczący zysk netto.

Zasady dotyczące znaczącego zysku netto zawarte są w Rozporządzeniu 1260/1999, które jest bezpośrednio stosowane przez państwa członkowskie.

W przypadku wszystkich projektów generujących znaczący zysk netto maksymalny poziom dofinansowania z EFRR może wynieść, zgodnie z art. 29 rozporządzenia 1260/1999 50% kosztów kwalifikowanych. Jeśli we wniosku przewidziany jest wyższy poziom dofinansowania powinien on zostać obniżony do 50% a wniosek i dokumentacja towarzysząca odpowiednio zweryfikowane przez beneficjenta.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że obowiązkowe jest w tym zakresie przestrzeganie zasad określonych w rozporządzeniu 1260/1999, a zatem w przypadku większych projektów generujących znaczący zysk netto poziom dotacji z EFRR powinien być nie większy niż 50%. W związku z powyższym weryfikacja czy dany projekt generuje znaczący zysk netto powinna być przeprowadzona na etapie oceny formalnej w odniesieniu do każdego projektu, niezależnie od tego czy przewidują to odpowiednie zapisy Uzupełnienia ZPORR.

Na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego ZPORR planuje się wprowadzenie odpowiednich zmian do Uzupełnienia ZPORR wyraźnie wskazujących konieczność weryfikacji tej kwestii w odniesieniu do każdego zgłoszonego projektu.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu obliczania znaczącego zysku netto znajdują się w podręczniku „Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – WYTYCZNE” przygotowanych przez Jednostkę Monitorująco-Kontrolną EFRR, dostępnych na stronie www.kwalifikowalnosc.gov.pl